Privacy verklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen waarom en hoe Acupunctuur-Zuid persoonsgegevens
verzamelt, gebruikt en beschermt. Daarnaast leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten op
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met welk doel worden gegevens verzameld?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een
wettelijke verplichting, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO).

Welke gegevens worden verzameld?

In uw dossier staan uw persoonlijke gegevens. Dit zijn uw naam, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en mailadres.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die,
na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de
huisarts).

Waarborg Privacy

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming.
• Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
zodat ik of mijn administrateur een factuur op kan stellen.
Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101, Consult Acupunctuur 24104

Rechten

Ik wil u wijzen op uw rechten ten aanzien van de gegevens die ik van u in bezit heb:
• Recht op toegang tot uw gegevens
• Recht op rectificatie
• Recht op gegevensportabiliteit
• Recht op verwijdering of blokkering van gegevens

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Uw dossier bewaar ik maximaal 5 jaar na de laatste behandeling.
M.b.t. tot de andere gegevens, die grotendeels volgens wettelijke verplichting toebehoren aan mijn
administratie, volg ik de wettelijke bewaartermijnen. Volgens de belastingwetgeving is dat op dit
moment (2018) 7 jaar.

© 2019 ACUPUNCTUUR – ZUID, all rights reserved

Acupunctuur-zuid Maastricht